Razem z Wierzbicą

Okręg Partii Razem w Radomiu solidaryzuje się i wyraża poparcie dla strajkujących pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy.

Uważamy za niedopuszczalne działania mające na celu utrudnianie działalności związkowej, która jest wynikającym z Konstytucji RP prawem obywatelek i obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Sprzeciwiamy się również bezprawnemu zwolnieniu pracownic społecznych, które wykonują niezwykle odpowiedzialną pracę na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia ze strony instytucji samorządowych. Pracownicy GOPS powinni mieć możliwość dialogu w warunkach wzajemnego poszanowania, a zatem w klimacie sprzyjającym porozumieniu.

Szczególnie oburza nas arogancja władz, które zamiast dążyć do rozwiązania sporu dla dobra mieszkańców gminy i z udziałem strajkujących, ostentacyjnie odmawiają uczestnictwa w dialogu z pracownicami GOPS. Wykorzystują one swoje uprawnienia i uprzywilejowaną pozycję aby zniechęcać działaczki związkowe oraz utrudniać ich starania. Protest jest odpowiedzią na długotrwałe ignorowanie potrzeb obecnie strajkujących, w tym: uszczuplanie budżetu przeznaczonego na działania terenowe, nasyłanie bezpodstawnych kontroli, próby zastraszania zwolnieniem, a przede wszystkim na szeroko zakrojony mobbing.

Wzywamy Wójta Wierzbicy do wzięcia odpowiedzialności za przedłużającą się, złą sytuację w GOPS w Wierzbicy, natomiast p.o. kierownik przypominamy o spoczywającej na niej odpowiedzialności za los podopiecznych GOPS-u, których najbardziej dotyka zaistniały i przedłużający się konflikt. Apelujemy do Wójta oraz powołanej przez niego kierownik Ośrodka, aby z poszanowaniem praw protestujących dążyli do zakończenia sporu.

Mamy świadomość, że obecny brak porozumienia jest wynikiem pogłębiającej się utraty zaufania pomiędzy stronami konfliktu, rozdźwięku pomiędzy wymaganiami władz gminy, a możliwościami kadrowo – finansowymi GOPS. Wzajemne postrzeganie strony przeciwnej jako dążącej do bezkompromisowej dominacji nie pozwoli zażegnać kryzysu. W zaistniałej sytuacji tylko wspólne działania i dobra wola obu stron są w stanie wypracować konieczną zgodę.

W związku z powyższym Okręg Partii Razem wnosi o uznanie protestów pracownic GOPS za pełnoprawny strajk. Apelujemy o zaprzestanie nieetycznych praktyk wobec pracowników socjalnych i rozpoczęcie przez Wójta rozmów z członkiniami związku zawodowego. Szczególny nacisk trzeba położyć na temat poprawienia relacji pomiędzy instytucjami, kwestię kondycji finansowej ośrodka oraz nie mniej ważną sprawę podwyżki płac.

Okręg Partii Razem w Radomiu deklaruje baczną obserwację przebiegu wydarzeń i gotowy jest dołączyć do protestu.